20170624shinmachi04.jpg 新町地蔵保存会・地蔵菩薩像(左)とそのレプリカ(右)